WM_HSCROLL

WM_HSCROLL-meldingen er sendt til et vindu når det inntreffer en bla i vinduets standard vannrett rullefelt. Denne meldingen er også sendt til eieren av en bar-kontroll for vannrette rullefelt når det inntreffer en bla i kontrollen.

WM_HSCROLL nScrollCode = (int) LOWORD(wParam);  / / rullefelt verdien nPos = (short int) HIWORD(wParam);   / / Bla boksen posisjon hwndScrollBar = (HWND) lParam;       / / håndtere rulle bar 

 

Parametere

nScrollCode
Verdien av signifikante ordet av wParam. Angir en Rull stolpe-verdi som angir brukeren rullende forespørsel. Denne parameteren kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
SB_ENDSCROLL Ender Bla.
SB_LEFT Ruller til øverst til venstre.
SB_RIGHT Ruller til nederst til høyre.
SB_LINELEFT Ruller igjen med én enhet.
SB_LINERIGHT Ruller fra høyre med én enhet.
SB_PAGELEFT Ruller igjen ved bredden av vinduet.
SB_PAGERIGHT Ruller fra høyre ved bredden av vinduet.
SB_THUMBPOSITION Brukeren har dratt rulleboksen (miniatyr) og gitt ut museknappen. NPos -parameteren angir plasseringen av rulleboksen på slutten av operasjonen dra.
SB_THUMBTRACK Brukeren er å dra rulleboksen. Denne meldingen sendes gjentatte ganger inntil brukeren slipper museknappen. NPos -parameteren angir plasseringen av rulleboksen har blitt dratt til.

nPos
Verdien av signifikante ordet av wParam. Angir gjeldende plassering for rulleboksen Hvis parameteren nScrollCode er SB_THUMBPOSITION eller SB_THUMBTRACK; Ellers brukes ikke nPos.
hwndScrollBar
Verdien av lParam. Hvis meldingen er sendt av et rullefelt, er hwndScrollBar håndtaket på scroll bar-kontrollen. Hvis meldingen ikke er sendt av et rullefelt, er hwndScrollBar NULL.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Varslingsmelding SB_THUMBTRACK brukes vanligvis av programmer som gir tilbakemelding som brukeren drar rulleboksen.

Hvis et program ruller innholdet i vinduet, må det også tilbakestille plasseringen av rulleboksen ved hjelp av SetScrollPos -funksjonen.

Legg merke til at WM_HSCROLL-meldingen bærer bare 16 biter posisjonsdata for bla-boksen. Således, programmer som stoler utelukkende på WM_HSCROLL (og WM_VSCROLL) for bla posisjon data har en verdi på praktiske maksimal posisjon 65 535.

Men fordi funksjonene SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, GetScrollInfo, GetScrollPosog GetScrollRange støtter 32-biters scroll bar posisjonsdata, er det en måte å omgå 16-biters barrieren av WM_HSCROLL og WM_VSCROLL-meldinger. Se GetScrollInfo for en beskrivelse av teknikken.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rullefelt-oversikt, rullefelt meldinger, GetScrollInfo, GetScrollPos, GetScrollRange, SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, WM_VSCROLL