GetMenuItemInfo

Funksjonen GetMenuItemInfo henter informasjon om et menyelement.

BOOL GetMenuItemInfo) HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  BOOL  fByPosition,  LPMENUITEMINFO  lpmii  );
 

Parametere

hMenu
Håndtere som inneholder menyelementet på menyen.
uItem
Identifikator eller plasseringen av menyelementet for å få informasjon. Betydningen av denne parameteren avhenger av verdien av fByPosition.
fByPosition
Verdi som angir betydningen av uItem. Hvis denne parameteren er FALSE, er uItem en element-ID for menyen. Ellers er det en menyen elementet posisjon.
lpmii
Pekeren til en MENUITEMINFO struktur som angir informasjonen til å hente og mottar informasjon om menyelementet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du bruke den GetLastError -funksjonen.

Merknader

Windows CE: Verdien for MIM_CHECKMARKS-flagg støttes ikke for fMask -medlem av MENUITEMINFO -strukturen som koblingen leder til parameteren pmii denne funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, SetMenuItemInfo, MENUITEMINFO

Index