Tegne linjer med musen

Eksempelet i denne delen viser hvordan du spore musepekeren. Den inneholder deler av en vindusprosedyre som gjør det muliggjør for brukeren å tegne linjer i klientområdet i et vindu ved å dra musen.

Når vinduet fremgangsmåten, mottar en WM_LBUTTONDOWN -melding, fanger opp musen, og lagrer koordinatene til markøren, ved hjelp av koordinatene som startpunktet for linjen. Den bruker også ClipCursor -funksjonen til å begrense markøren til klientområdet under operasjonen Strek-tegning.

Under den første meldingen i WM_MOUSEMOVE tegner vindusprosedyre en linje fra startpunktet til den gjeldende plasseringen av markøren. Under påfølgende WM_MOUSEMOVE meldinger sletter vinduet fremgangsmåten forrige linje av tegning over det med en invertert Pennefarge. Deretter trekker det en ny linje fra startpunktet til den nye plasseringen av markøren.

WM_LBUTTONUP meldingen signaler slutten av tegnede operasjonen. Vinduet prosedyren slipper musen fangst og frigjør musen fra klientområdet.

 LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdc;            // handle of device context 
  RECT rcClient;         // client area rectangle 
  POINT ptClientUL;       // client upper left corner 
  POINT ptClientLR;       // client lower right corner 
  static POINTS ptsBegin;    // beginning point 
  static POINTS ptsEnd;     // new endpoint 
  static POINTS ptsPrevEnd;   // previous endpoint 
  static BOOL fPrevLine = FALSE; // previous line flag 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_LBUTTONDOWN: 
 
      // Capture mouse input. 
 
      SetCapture(hwndMain); 
 
      // Retrieve the screen coordinates of the client area, 
      // and convert them into client coordinates. 
 
      GetClientRect(hwndMain, &rcClient); 
      ptClientUL.x = rcClient.left; 
      ptClientUL.y = rcClient.top; 
 
      // Add one to the right and bottom sides, because the 
      // coordinates retrieved by GetClientRect do not 
      // include the far left and lowermost pixels. 
 
      ptClientLR.x = rcClient.right + 1; 
      ptClientLR.y = rcClient.bottom + 1; 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientUL); 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientLR); 
 
      // Copy the client coordinates of the client area 
      // to the rcClient structure. Confine the mouse cursor 
      // to the client area by passing the rcClient structure 
      // to the ClipCursor function. 
 
      SetRect(&rcClient, ptClientUL.x, ptClientUL.y, 
        ptClientLR.x, ptClientLR.y); 
      ClipCursor(&rcClient); 
 
      // Convert the cursor coordinates into a POINTS 
      // structure, which defines the beginning point of the 
      // line drawn during a WM_MOUSEMOVE message. 
 
      ptsBegin = MAKEPOINTS(lParam); 
      return 0; 
 
    case WM_MOUSEMOVE: 
 
      // When moving the mouse, the user must hold down 
      // the left mouse button to draw lines. 
 
      if (wParam & MK_LBUTTON) 
      { 
 
        // Retrieve a device context (DC) for the client area. 
 
        hdc = GetDC(hwndMain); 
 
        // The following function ensures that pixels of 
        // the previously drawn line are set to white and 
        // those of the new line are set to black. 
 
        SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN); 
 
        // If a line was drawn during an earlier WM_MOUSEMOVE 
        // message, draw over it. This erases the line by 
        // setting the color of its pixels to white. 
 
        if (fPrevLine) 
        { 
          MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, 
            (LPPOINT) NULL); 
          LineTo(hdc, ptsPrevEnd.x, ptsPrevEnd.y); 
        } 
 
        // Convert the current cursor coordinates to a 
        // POINTS structure, and then draw a new line. 
 
        ptsEnd = MAKEPOINTS(lParam); 
        MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, (LPPOINT) NULL); 
        LineTo(hdc, ptsEnd.x, ptsEnd.y); 
 
        // Set the previous line flag, save the ending 
        // point of the new line, and then release the DC. 
 
        fPrevLine = TRUE; 
        ptsPrevEnd = ptsEnd; 
        ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
      } 
      break; 
 
    case WM_LBUTTONUP: 
 
      // The user has finished drawing the line. Reset the 
      // previous line flag, release the mouse cursor, and 
      // release the mouse capture. 
 
      fPrevLine = FALSE; 
      ClipCursor(NULL); 
      ReleaseCapture(); 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    // Process other messages. 
 

Index