Ved hjelp av knappene som er ikke eier-tegnet

Eksempel i denne delen er vinduet fremgangsmåten for dialogboksen som vises i illustrasjonen nedenfor.

Avmerkingsbokser og alternativknapper i dialogboksen knapper er automatisk. Avmerkingsboksene er tre statuser. Klare farger er en standard-knapp. Avmerkingsbokser, alternativknapper, og trykke på knappene er definert i topptekstfilen av programmet, som følger.

# define IDC_BOX1 101 / / første avmerkingsboksen # definere IDC_BOX2 102 / / sekund merket # define IDC_BOX3 103 / / tredje avmerkingsboksen # definere IDC_REDBACK 104 / / top alternativknappen # define IDC_BLUEBACK 105 / / bunn alternativknappen # define IDC_CLEARBOXES 107 / / top knapp # define IDC_CLEARBACK 108 / / bunn push-knappen 

 

Å klikke på noen av disse kontrollene resulterer i en endring til-boksene 1, 2 og 3. Du må erklære og definere følgende funksjon til å male boksene 1, 2 og 3.

void BoxPainter (HWND hDlg, / / vinduet håndtere UINT uBox, / / til å male ikke hente LRESULT lState); / / stat av boksen

 

I den følgende fremgangsmåten i vinduet varsler WM_CTLCOLORDLG meldingen programmet som dialogboksen er i ferd med å bli trukket. Hvis brukeren trykker knappen Klare farger (angitt av fClearColor-flagg), bruker prosedyren funksjonen SendDlgItemMessage for å fjerne avmerkingsbokser og alternativknapper. Varslingsmelding BN_CLICKED inneholder identifikatorer på knappen som ble klikket.

HBRUSH hbrRed, hbrBlue, hbrWhite; 
BOOL fRedBack, fBlueBack, fClearColor; // background-state flags 

BOOL CALLBACK ButtonProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, 
             LPARAM lParam) 
{ 
  LRESULT lState; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
      hbrRed = CreateSolidBrush(RGB(255, 0, 0)); 
      hbrBlue = CreateSolidBrush(RGB(0, 0, 255)); 
      hbrWhite = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
      return TRUE; 
 
    case WM_CTLCOLORDLG: 
      if (fRedBack) 
      { 
        fRedBack = FALSE; 
        return (LRESULT) hbrRed; 
      } 
      else if (fBlueBack) 
      { 
        fBlueBack = FALSE; 
        return (LRESULT) hbrBlue; 
      } 
      else if (fClearColor) 
      { 
        fClearColor = FALSE; 
 
        // Uncheck all check boxes and radio buttons. 
        SendDlgItemMessage(hDlg, // window handle 
          IDC_BOX1,       // button identifier 
          BM_SETCHECK,     // message 
          0,          // check state unchecked) 
          0);          // must be zero 
        SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_BOX2, BM_SETCHECK, 0, 0); 
        SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_BOX3, BM_SETCHECK, 0, 0); 
        SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_REDBACK,BM_SETCHECK,0,0);
        SendDlgItemMessage(hDlg,IDC_BLUEBACK,BM_SETCHECK,0,0);
      } 
      return (LRESULT) hbrWhite; 
 
    case WM_COMMAND: 
        if (wParam == IDOK) 
        { 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
        } 
 
        if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) 
        { 
          switch (LOWORD(wParam)) 
          { 
            case IDC_BOX1: 
 
              // Retrieve the state of the check box. 
              lState = SendDlgItemMessage( 
                hDlg, IDC_BOX1, BM_GETSTATE, 
                0, 0); 
 
              BoxPainter(hDlg, 1, lState); 
              break; 
 
            case IDC_BOX2: 
              lState = SendDlgItemMessage( 
                hDlg, IDC_BOX2, BM_GETSTATE, 0, 0); 
              BoxPainter(hDlg, 2, lState); 
              break; 
 
            case IDC_BOX3: 
              lState = SendDlgItemMessage( 
                hDlg, IDC_BOX3, BM_GETSTATE, 0, 0); 
              BoxPainter(hDlg, 3, lState); 
              break; 
 
            case IDC_REDBACK: 
              fRedBack = TRUE; 
              InvalidateRect(hDlg, NULL, TRUE); 
              break; 
 
            case IDC_BLUEBACK: 
              fBlueBack = TRUE; 
              InvalidateRect(hDlg, NULL, TRUE); 
              break; 
 
            case IDC_CLEARBACK: 
              fClearColor = TRUE; 
              InvalidateRect(hDlg, NULL, TRUE); 
              break; 
 
            case IDC_CLEARBOXES: 
              BoxPainter(hDlg, 4, (LRESULT) 0); 
              break; 
          } 
        } 
 
    case WM_DESTROY: 
      DeleteObject(hbrRed); 
      DeleteObject(hbrBlue); 
 
      // Do not delete hbrWhite, because it is a stock object.
 
      break; 
 
  } 
  return FALSE;    // did not process a message 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lParam); 
} 
 

Index