PARAFORMAT2

[Dit is voorlopige documentatie en onderhevig aan veranderingen.]

De PARAFORMAT2 structuur bevat informatie over de alinea-opmaak van kenmerken in een besturingselement rich edit. PARAFORMAT2 is een rijke bewerken 2.0 uitbreiding van de ALINEAOPMAAK structuur. Rich edit 2.0 kunt u gebruiken beide de structuur met de EM_GETPARAFORMAT en EM_SETPARAFORMAT berichten.

typedef struct _paraformat {UINT cbSize; 
  _WPAD _wPad1; 
  DWORD-dwMask; 
  WORD wNumbering; 
  WORD wReserved; / / geherdefinieerd als wEffects in PARAFORMAT2
  LANGE dxStartIndent; 
  LANGE dxRightIndent; 
  LANGE dxOffset; 
  WORD wAlignment; 
  KORTE cTabCount; 
  LANGE rgxTabs [MAX_TAB_STOPS]; 
  LANGE dySpaceBefore;   / / verticale afstand vóór para
  LANGE dySpaceAfter;   / / verticale afstand na para
  LANGE dyLineSpacing;   / / regelafstand afhankelijk van regel
  KORTE sStyle;      / / style handvat
  BYTE bLineSpacingRule; / / regel voor regel afstand (Zie tom.doc)
  BYTE bCRC;       / / gereserveerd voor CRC voor snelle zoeken
  WORD wShadingWeight;  / / arcering in honderdsten van een procent
  WORD wShadingStyle;   / / knabbelen 0: stijl, 1: cfpat, 2: cbpat
  WORD wNumberingStart;  / / waarde voor nummering beginnen
  WORD wNumberingStyle;  / / uitlijning, Romeinse/Arabisch, (),),., enz.
  WORD wNumberingTab;   / / ruimte bet 1ste streepje en 1e regel tekst
  WORD wBorderSpace;   / / ruimte tussen de rand en tekst (twips)
  WORD wBorderWidth;   / / grens penbreedte (in twips)
  WORD wBorders;     / / byte 0: bits opgeven welke grenzen
               / / knabbelen 2: grens stijl, 3: kleurindex
} PARAFORMAT2; 
# define wEffects wReserved 

Leden

cbSize
Geeft de grootte, in bytes, van deze structuur. Ingesteld voordat deze structuur naar een besturingselement rich edit, cbSize op de grootte van de ALINEAOPMAAK of PARAFORMAT2 structuur. Als cbSize gelijk is aan de grootte van een ALINEAOPMAAK structuur, het besturingselement gebruikt alleen de ALINEAOPMAAK leden.
dwMask
Hiermee geeft u de delen van de PARAFORMAT2 structuur die geldige gegevens bevatten. Lid van de dwMask kunnen een combinatie van de waarden uit twee sets van bits vlaggen. Één set geeft aan de leden van de structuur die geldig zijn. Een andere set geeft aan de geldige kenmerken in de wEffects lid.

Stel de volgende waarden om aan te geven de geldige structuur leden.
Waarde Betekenis
PFM_ALIGNMENT De wAlignment lid is geldig.
PFM_BORDER De wBorderSpace, wBorderWidthen wBorders leden zijn geldig.
PFM_LINESPACING De dyLineSpacing en bLineSpacingRule leden zijn geldig.
PFM_NUMBERING De wNumbering lid is geldig.
PFM_NUMBERINGSTART De wNumberingStart lid is geldig.
PFM_NUMBERINGSTYLE De wNumberingStyle lid is geldig.
PFM_NUMBERINGTAB De wNumberingTab lid is geldig.
PFM_OFFSET De dxOffset lid is geldig.
PFM_OFFSETINDENT Het dxStartIndent -element is geldig. Als u de inspringing instelt, dxStartIndent Hiermee geeft u het bedrag wilt laten inspringen relatief ten opzichte van de huidige inspringing.
PFM_RIGHTINDENT De dxRightIndent lid is geldig.
PFM_SHADING De wShadingWeight en wShadingStyle leden zijn geldig.
PFM_SPACEAFTER De dySpaceAfter lid is geldig.
PFM_SPACEBEFORE De dySpaceBefore lid is geldig.
PFM_STARTINDENT De dxStartIndent lid is geldig en geeft de inspringing vanaf de linkermarge. Als zowel PFM_STARTINDENT als PFM_OFFSETINDENT zijn opgegeven, voorrang PFM_STARTINDENT.
PFM_STYLE De sStyle lid is geldig.
PFM_TABSTOPS De cTabCount en rgxTabs leden zijn geldig.

Stel de volgende waarden om aan te geven de geldige kenmerken van de wEffects lid.
Waarde Betekenis
PFM_DONOTHYPHEN De waarde PFE_DONOTHYPHEN is geldig.
PFM_KEEP De waarde PFE_KEEP is geldig.
PFM_KEEPNEXT De waarde PFE_KEEPNEXT is geldig.
PFM_NOLINENUMBER De waarde PFE_NOLINENUMBER is geldig.
PFM_NOWIDOWCONTROL De waarde PFE_NOWIDOWCONTROL is geldig.
PFM_PAGEBREAKBEFORE De waarde PFE_PAGEBREAKBEFORE is geldig.
PFM_RTLPARA De waarde PFE_RTLPARA is geldig.
PFM_SIDEBYSIDE De waarde PFE_SIDEBYSIDE is geldig.
PFM_TABLE De PFE_TABLEROW, PFE_TABLECELLEND en PFE_TABLECELL waarden zijn geldig.

wNumbering
Hiermee geeft u de opties voor lijst met opsommingstekens of genummerde alinea's. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_NUMBERING in de dwMask -lid. Dit lid kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis
nul Geen lid nummering of opsommingstekens.
PFN_BULLET Een opsommingsteken aan het begin van elke geselecteerde alinea invoegen.

Besturingselementen van RTF bewerken weergegeven paragraaf nummers niet. Echter, voor compatibiliteit met Microsoft tekst Object Model (TOM) interfaces, wNumbering kunt opgeven een van de volgende waarden; het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet om de tekst weer te geven.
Waarde Betekenis
2 Gebruik van Arabische cijfers (1, 2, 3,...).
3 Gebruik kleine letters (a, b, c,...).
4 Gebruik hoofdletters (A, B, C,...).
5 Gebruik kleine Romeinse cijfers (i, ii, iii,...).
6 Gebruik hoofdletters Romeinse cijfers (I, II, III,...).
7 Gebruik van een reeks van tekens die begint met het Unicode-teken dat is opgegeven door de wNumberingStart lid.

wReserved of wEffects
Rich Edit 2.0: Een set van bits vlaggen die lid effecten opgeven. Deze vlaggen zijn opgenomen alleen gebruiken voor compatibiliteit met TOM interfaces; het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet om de tekst weer te geven.

Dit lid kan bestaan uit een combinatie van de volgende waarden.
Waarde Betekenis
PFE_DONOTHYPHEN Automatisch afbreken uitschakelen.
PFE_KEEP Geen pagina-einde binnen de alinea.
PFE_KEEPNEXT Geen pagina-einde tussen deze alinea en de volgende.
PFE_NOLINENUMBER Regelnummering uitschakelen.
PFE_NOWIDOWCONTROL Zwevende besturingselement voor dit lid uitschakelen.
PFE_PAGEBREAKBEFORE Een pagina-einde vóór deze alinea invoegen.
PFE_RTLPARA Tekst met behulp van rechts-naar-links-leesvolgorde weergeven.
PFE_SIDEBYSIDE Alinea's side-by-side weergeven.
PFE_TABLECELL Het lid is in een tabelcel bevindt, maar is niet de laatste paragraaf in de cel.
PFE_TABLECELLEND De paragraaf is laatste in een tabelcel.
PFE_TABLEROW De paragraaf beschrijft een rij in een tabel.

Rich Edit 1.0: Voorbehouden; moet nul zijn.

dxStartIndent
Hiermee geeft u de manier van inspringen, uitgedrukt in twips, van de eerste regel van de alinea. De inspringing van de volgende regels is afhankelijk van de dxOffset -lid. Wilt gebruiken de dxStartIndent lid, stelt u de vlag PFM_STARTINDENT of PFM_OFFSETINDENT in de dwMask lid.

Als u de inspringing instelt, de vlag PFM_STARTINDENT gebruiken als u wilt opgeven een absolute inspringen ten opzichte van de linkermarge; of de vlag PFM_OFFSETINDENT kunt opgeven die relatief ten opzichte van de huidige inspringing van de alinea een inspringing. Beide vlag gebruiken om op te halen de huidige inspringing.

dxRightIndent
Hiermee geeft u de manier van inspringen, uitgedrukt in twips, van de rechterkant van de alinea, ten opzichte van de rechtermarge. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_RIGHTINDENT in de dwMask lid.
dxOffset
Hiermee geeft u de manier van inspringen, uitgedrukt in twips, van de tweede en volgende regels, relatief ten opzichte van de inspringing van de eerste regel. De eerste regel inspringt als deze lid negatief is, of Inspringing verkleinen tot is dat dit lid is positief. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_OFFSET in de dwMask lid.
wAlignment
Hiermee geeft u de alinea-uitlijning. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_ALIGNMENT in de dwMask -lid. Dit lid kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis
PFA_LEFT Leden worden uitgelijnd met de linkermarge.
PFA_RIGHT Leden worden uitgelijnd met de rechtermarge.
PFA_CENTER Leden zijn gecentreerd.
PFA_JUSTIFY Rich Edit 2.0: Alinea's gerechtvaardigd zijn. Deze waarde is opgenomen voor compatibiliteit met TOM interfaces; rijke bewerken besturingselementen weergeven de tekst uitgelijnd op de linkermarge.

cTabCount
Hiermee geeft u het aantal tabs in de rgxTabs matrix gedefinieerd.
rgxTabs
Een matrix van absolute tabposities stop. Elk element in de matrix geeft informatie over een tabstop. De 24 bits van lage orde specificeren de absolute compensatie in twips. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_TABSTOPS in de dwMask lid.

Rich Edit 2.0: Voor compatibiliteit met interfaces van TOM kunt u de 8 hoge bits om aanvullende informatie over elke tabstop opslaan. Deze bits hebben geen invloed op de weergave besturingselement rich edit.

Bits 24-27 kunnen u één van de volgende waarden om aan te geven op het tabblad Uitlijning opgeven.
Waarde Betekenis
0 Gewone tabblad
1 Tab voor centreren
2 Rechts uitlijnende tab
3 Decimale tab
4 Word bar tabblad (verticale balk)

Bits 28-31 kunnen opgeven een van de volgende waarden om aan te geven het type opvulteken.
Waarde Betekenis
0 Geen enkele leider
1 Gestippelde leider
2 Onderbroken leider
3 Onderstreepte leider
4 Dikke lijn leider
5 Dubbele lijn leider

dySpaceBefore
Geeft de grootte, in twips, de afstand boven de alinea. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_SPACEBEFORE in de dwMask lid.
dySpaceAfter
Geeft de grootte, in twips, de afstand onder de alinea. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_SPACEAFTER in de dwMask lid.
dyLineSpacing
Hiermee bepaalt u de afstand tussen regels. Zie voor een beschrijving van hoe deze waarde wordt geïnterpreteerd, lid van de bLineSpacingRule . Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_LINESPACING in de dwMask lid.
sStyle
Geeft de tekststijl van de. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_STYLE in de dwMask -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met interfaces TOM en Microsoft Word; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet om de tekst weer te geven.
bLineSpacingRule
Hiermee geeft u het type regelafstand. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_SPACEAFTER in de dwMask -lid. Dit lid kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis
0 Enkele regelafstand. De dyLineSpacing lid wordt genegeerd.
1 Een en een half afstand. De dyLineSpacing lid wordt genegeerd.
2 Dubbele regelafstand. De dyLineSpacing lid wordt genegeerd.
3 De dyLineSpacing lid Hiermee bepaalt u de afstand, uitgedrukt in twips, van de ene regel naar de volgende. Echter als dyLineSpacing Hiermee geeft u een waarde die kleiner is dan enkele regelafstand, wordt het besturingselement weergegeven afmetingen tekst.
4 De dyLineSpacing lid Hiermee bepaalt u de afstand, uitgedrukt in twips, van de ene regel naar de volgende. Het besturingselement gebruikt de exacte afstand opgegeven, zelfs als dyLineSpacing een waarde opgeeft die kleiner is dan enkele regelafstand.
5 De waarde van dyLineSpacing / 20 is de afstand, in lijnen, van de ene regel naar de volgende. Dus, instelling dyLineSpacing 20 produceert afmetingen tekst, 40 is regelafstand, 60 triple-spaced, enzovoort.

bCRC
Gereserveerd.
wShadingWeight
Hiermee geeft u een waarde tussen nul en 100 om aan te geven het percentage van voorgrondkleur te gebruiken in de arcering. De wShadingStyle lid Hiermee geeft u de voorgrond- en achtergrondkleuren arcering. Een waarde van 5 geeft een kleur van de arcering bestaande uit 5 procent voorgrondkleur en achtergrondkleur van 95 procent. Wilt gebruiken deze leden, stelt u de vlag PFM_SHADING in de dwMask -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met Microsoft Word; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet om de tekst weer te geven.
wShadingStyle
Hiermee geeft u de stijl en de kleuren die worden gebruikt voor achtergrondarcering. Bits 0 tot 3 bevatten de arcering stijl, bits 4 tot 7 bevatten de voorgrond kleurindex en bits 8 tot 11 bevatten de achtergrond kleurindex. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_SHADING in de dwMask -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met Microsoft Word; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet om de tekst weer te geven.

De arcering stijl kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis Waarde Betekenis
0 Geen
1 Donker horizontaal 7 Licht horizontaal
2 Donkere verticale 8 Licht verticaal
3 Donker diagonaal omlaag 9 Licht omlaag diagonal
4 Donker diagonaal omhoog 10 Diagonal oplichten
5 Donkere raster 11 Lichtscherm
6 Donkere Trelly 12 Lichte Trelly

De voorgrond en achtergrond kleur indexen kunnen een van de volgende waarden worden.
Waarde Kleur Waarde Kleur
0 Black 8 Donker blauw
1 Blauw 9 Donker cyaan
2 Cyaan 10 Donker groen
3 Green 11 Donker magenta
4 Magenta 12 Donker rood
5 Red 13 Donkergeel
6 Gele 14 Donker grijs
7 White 15 Lichtgrijs

wNumberingStart
Hiermee geeft u het beginnummer of Unicode-waarde te gebruiken voor genummerde alinea's. Gebruik dit lid in combinatie met de wNumbering -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met interfaces TOM; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet de tekst of de opsommingstekens wilt weergeven. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_NUMBERINGSTART in de dwMask lid.
wNumberingStyle
Hiermee geeft u de nummeringsstijl wilt gebruiken met genummerde alinea's. Gebruik dit lid in combinatie met de wNumbering -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met interfaces TOM; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar gebruikt het niet de tekst of de opsommingstekens wilt weergeven. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_NUMBERINGSTYLE in de dwMask -lid. Dit lid kan een van de volgende waarden worden.
Waarde Betekenis
0 Nummer laten volgen door een haakje.
1 Nummer laten volgen door periode.
2 Plaatst u nummer tussen haakjes.
0x800 Kracht Romeinse cijfers.

wNumberingTab
Hiermee geeft u de minimale ruimte, uitgedrukt in twips, tussen een alineanummer en de alineatekst. Gebruik dit lid in combinatie met de wNumbering -lid. Dit lid is opgenomen voor compatibiliteit met interfaces TOM; alleen het besturingselement rich edit slaat de waarde maar doet niet gebruiken om tekst weer te geven. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_NUMBERINGTAB in de dwMask lid.
wBorderSpace
Hiermee geeft u de ruimte, uitgedrukt in twips, tussen de rand en de alineatekst. De wBorderSpace, wBorderWidthen wBorders leden zijn opgenomen voor compatibiliteit met Microsoft Word; het besturingselement rich edit de waarden worden opgeslagen maar ze niet gebruikt om tekst weer te geven. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_BORDER in de dwMask lid.
wBorderWidth
De breedte, uitgedrukt in twips, van de grens. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_BORDER in de dwMask lid.
wBorders
Hiermee geeft u de locatie, stijl en kleur van de rand. Bits 0 tot 7, de grens locaties opgeven, bits 8 tot 11 opgeven de randstijl, en bits 12 tot 15 de index van de kleur van de rand opgeven. Wilt gebruiken dit lid, stelt u de vlag PFM_BORDER in de dwMask lid.

Geef de locaties van de grens met behulp van een combinatie van de volgende waarden.
Waarde Betekenis
1 Linkerrand
2 Rechterrand
4 Bovenste rand
8 Onderste rand
16 Binnen grenzen
32 Buiten de grenzen van
64 Autocolor. Als deze bit is ingesteld, wordt de kleurindex in bits 12 tot 15 niet gebruikt.

De stijl van de rand met behulp van een van de volgende waarden opgeven.
Waarde Stijl Waarde Stijl
0 Geen 6 punt 6
1 ¾ punt 7 ¾ punt dubbele
2 1½ punt 8 1½ dubbele punt
3 2¼ punt 9 2¼ punt dubbele
4 3 punt 10 ¾ punt grijs
5 4½ punt 11 ¾ punt grijze streep

De kleur van de rand met behulp van een van de volgende waarden opgeven. Deze waarde wordt genegeerd als de autocolor bit (bit 6) is ingesteld.
Waarde Kleur Waarde Kleur
0 Black 8 Donker blauw
1 Blauw 9 Donker cyaan
2 Cyaan 10 Donker groen
3 Green 11 Donker magenta
4 Magenta 12 Donker rood
5 Red 13 Donkergeel
6 Gele 14 Donker grijs
7 White 15 Lichtgrijs

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in richedit.h.

Zie ook

Rich Edit besturingselementen overzicht, Rich Edit structuren, EM_GETPARAFORMAT, EM_SETPARAFORMAT, ALINEAOPMAAK

Index