Een klasse-Menu maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe een klasse menu voor een toepassing maken, een venster waarin het menu klasse maken en verwerken van de opdrachten in het menu in het venster procedure.

Volgende is het relevante deel van de toepassing van de headerbestand:

/ / Menusjabloon resource id # define IDM_MYMENURESOURCE 3

Hier volgen de relevante gedeelten van de toepassing zelf:

HINSTANCE hinst; 
 
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg;    // message 
  WNDCLASS wc;  // windowclass data 
  HWND hwnd;   // handle to the main window 
 
  // Create the window class for the main window. Specify 
  // the identifier of the menu-template resource as the 
  // lpszMenuName member of the WNDCLASS structure to create 
  // the class menu. 
 
  wc.style = 0; 
  wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) MainWndProc; 
  wc.cbClsExtra = 0; 
  wc.cbWndExtra = 0; 
  wc.hInstance = hinstance; 
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); 
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); 
  wc.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDM_MYMENURESOURCE); 
  wc.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  if (!RegisterClass(&wc)) 
    return FALSE; 
 
  hinst = hinstance; 
 
  // Create the main window. Set the hmenu parameter to NULL so 
  // that the system uses the class menu for the window. 
 
  hwnd = CreateWindow("MainWClass", "Sample Application", 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hinstance, 
    NULL); 
 
  if (hwnd == NULL) 
    return FALSE; 
 
  // Make the window visible and send a WM_PAINT message to the 
  // window procedure. 
 
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwnd); 
 
  // Start the main message loop. 
 
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  { 
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
  return msg.wParam; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance); 
} 
 
 
LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    // Process other window messages. 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      // Test for the identifier of a command item. 
 
      switch(LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDM_FI_OPEN: 
          DoFileOpen();  // application-defined 
          break; 
 
        case IDM_FI_CLOSE: 
          DoFileClose(); // application-defined 
          break; 
        // Process other menu commands. 
 
        default: 
          break; 
 
      } 
      return 0; 
 
    // Process other window messages. 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index