Tekenen met de muis lijnen

In het voorbeeld in deze sectie laat zien hoe om bij te houden van de muiscursor. Het bevat gedeelten van een venster procedure waarmee de gebruiker om lijnen te tekenen in het clientgebied van een venster door de muis te slepen.

Wanneer het venster procedure een WM_LBUTTONDOWN -bericht ontvangt, het vangt de muis en slaat de co÷rdinaten van de cursor, met behulp van de co÷rdinaten als het beginpunt van de lijn. Het gebruikt ook de functie ClipCursor de cursor naar het clientgebied beperken tijdens de operatie lijntekening.

Tijdens het eerste bericht van de WM_MOUSEMOVE tekent de procedure venster een lijn van het beginpunt naar de huidige positie van de cursor. Tijdens de daaropvolgende WM_MOUSEMOVE berichten wist de procedure venster de vorige regel door tekening overheen met een omgekeerde penkleur. Vervolgens tekent het een nieuwe lijn van het beginpunt naar de nieuwe positie van de cursor.

Het bericht WM_LBUTTONUP signalen het einde van de tekening werking. Het venster procedure releases van het vangen van de muis en bevrijdt de muis van het clientgebied.

 LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwndMain, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdc;            // handle of device context 
  RECT rcClient;         // client area rectangle 
  POINT ptClientUL;       // client upper left corner 
  POINT ptClientLR;       // client lower right corner 
  static POINTS ptsBegin;    // beginning point 
  static POINTS ptsEnd;     // new endpoint 
  static POINTS ptsPrevEnd;   // previous endpoint 
  static BOOL fPrevLine = FALSE; // previous line flag 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_LBUTTONDOWN: 
 
      // Capture mouse input. 
 
      SetCapture(hwndMain); 
 
      // Retrieve the screen coordinates of the client area, 
      // and convert them into client coordinates. 
 
      GetClientRect(hwndMain, &rcClient); 
      ptClientUL.x = rcClient.left; 
      ptClientUL.y = rcClient.top; 
 
      // Add one to the right and bottom sides, because the 
      // coordinates retrieved by GetClientRect do not 
      // include the far left and lowermost pixels. 
 
      ptClientLR.x = rcClient.right + 1; 
      ptClientLR.y = rcClient.bottom + 1; 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientUL); 
      ClientToScreen(hwndMain, &ptClientLR); 
 
      // Copy the client coordinates of the client area 
      // to the rcClient structure. Confine the mouse cursor 
      // to the client area by passing the rcClient structure 
      // to the ClipCursor function. 
 
      SetRect(&rcClient, ptClientUL.x, ptClientUL.y, 
        ptClientLR.x, ptClientLR.y); 
      ClipCursor(&rcClient); 
 
      // Convert the cursor coordinates into a POINTS 
      // structure, which defines the beginning point of the 
      // line drawn during a WM_MOUSEMOVE message. 
 
      ptsBegin = MAKEPOINTS(lParam); 
      return 0; 
 
    case WM_MOUSEMOVE: 
 
      // When moving the mouse, the user must hold down 
      // the left mouse button to draw lines. 
 
      if (wParam & MK_LBUTTON) 
      { 
 
        // Retrieve a device context (DC) for the client area. 
 
        hdc = GetDC(hwndMain); 
 
        // The following function ensures that pixels of 
        // the previously drawn line are set to white and 
        // those of the new line are set to black. 
 
        SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN); 
 
        // If a line was drawn during an earlier WM_MOUSEMOVE 
        // message, draw over it. This erases the line by 
        // setting the color of its pixels to white. 
 
        if (fPrevLine) 
        { 
          MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, 
            (LPPOINT) NULL); 
          LineTo(hdc, ptsPrevEnd.x, ptsPrevEnd.y); 
        } 
 
        // Convert the current cursor coordinates to a 
        // POINTS structure, and then draw a new line. 
 
        ptsEnd = MAKEPOINTS(lParam); 
        MoveToEx(hdc, ptsBegin.x, ptsBegin.y, (LPPOINT) NULL); 
        LineTo(hdc, ptsEnd.x, ptsEnd.y); 
 
        // Set the previous line flag, save the ending 
        // point of the new line, and then release the DC. 
 
        fPrevLine = TRUE; 
        ptsPrevEnd = ptsEnd; 
        ReleaseDC(hwndMain, hdc); 
      } 
      break; 
 
    case WM_LBUTTONUP: 
 
      // The user has finished drawing the line. Reset the 
      // previous line flag, release the mouse cursor, and 
      // release the mouse capture. 
 
      fPrevLine = FALSE; 
      ClipCursor(NULL); 
      ReleaseCapture(); 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    // Process other messages. 
 

Index