Een pictogram weer te geven

Uw toepassing kan laden en pictogrammen weer te geven in het clientgebied van de toepassing of kind windows creŽren. In het volgende voorbeeld demonstreert hoe een pictogram wordt getekend in het clientgebied van het venster waarvan display context (DC) wordt aangeduid door de parameter hdc .

HICON hIcon1;  / / pictogram behandelen HDC hdc;    / / verwerken om context weer te geven DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 
 

Het systeem weergegeven automatisch de klasse icoontje voor een venster. Uw toepassing kan tijdens het registreren van een venster klasse klasse pictogrammen toewijzen. Uw toepassing kan een pictogram van een klasse vervangen met behulp van de SetClassLong functie. Deze functie wijzigt de standaardinstellingen van het venster voor alle vensters van een bepaalde klasse. In het volgende voorbeeld vervangen een klasse pictogram door het pictogram waarvan resource identifier 480 is.

HINSTANCE hinst;      / / ingang naar het huidige exemplaar HWND hwnd;         / / belangrijkste vensteringang / / het pictogram voor de hwnd venster klasse wijzigen. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 
 

Zie voor meer informatie over het venster klassen, Venster klassen.

Index