Eenvoudige tekstverwerking met een Edit-besturingselement

In het volgende voorbeeld worden veel van de functionaliteit van een eenvoudige tekstverwerker ge´mplementeerd door het invullen van het clientgebied van een venster met een besturingselement voor meerdere regels bewerken. Het systeem automatisch word wrap bewerkingen voor dit besturingselement bewerken uitvoert en ook behandelt de verwerking voor de verticale schuifbalk (gemaakt door te geven ES_AUTOVSCROLL in de aanroep naar de functie CreateWindow ). Het bericht WM_COMMAND verwerkt menu-items; zij kan de gebruiker de vorige actie ongedaan maken, knippen of selecties kopiŰren naar het Klembord, plakt tekst vanaf het Klembord en de huidige selectie verwijderen.

LONG APIENTRY MainWndProc( 
HWND hwnd,        // window handle 
UINT message,       // type of message 
WPARAM wParam,      // additional information 
LPARAM lParam)      // additional information 
{ 
  static HWND hwndEdit; 
 
  CHAR lpszTrouble[] = "When in the Course of human Events " 
             "it becomes necessary for one People " 
             "to dissolve the Political Bands which " 
             "have connected them with another, and " 
             "to assume among the Powers of the " 
             "Earth, the separate and equal Station " 
             "to which the Laws of Nature and of " 
             "Nature's God entitle them, a decent " 
             "Respect to the Opinions of Mankind " 
             "requires that they should declare the " 
             "causes which impel them to the " 
             "Separation. "; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_CREATE: 
      hwndEdit = CreateWindow( 
        "EDIT",   // predefined class 
        NULL,    // no window title 
        WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | 
          ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 
        0, 0, 0, 0, // set size in WM_SIZE message 
        hwnd,    // parent window 
        (HMENU) ID_EDITCHILD, // edit control ID 
        (HINSTANCE) GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), 
        NULL);        // pointer not needed 
 
       // Add text to the window. 
 
       SendMessage(hwndEdit, WM_SETTEXT, 0, 
        (LPARAM) lpszTrouble); 
 
      return 0; 
 
    case WM_COMMAND: 
      switch (wParam) 
      { 
        case IDM_EDUNDO: 

          // Send WM_UNDO only if there is something 
          // to be undone. 
 
          if (SendMessage(hwndEdit, EM_CANUNDO, 0, 0)) 
            SendMessage(hwndEdit, WM_UNDO, 0, 0); 
          else 
          {
            MessageBox(hwndEdit, 
              "Nothing to undo.", 
              "Undo notification", MB_OK); 
          }
          break; 
 
        case IDM_EDCUT: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDCOPY: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_COPY, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDPASTE: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_EDDEL: 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CLEAR, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_PASSWORD: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "PassBox",  // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) PassProc); 
          break; 
 
        case IDM_WRAP: 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETWORDBREAKPROC, 
            (WPARAM) 0, 
            (LPARAM) (EDITWORDBREAKPROC) WordBreakProc); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_FMTLINES, 
            (WPARAM) TRUE, 
            (LPARAM) 0); 
          SendMessage(hwndEdit, 
            EM_SETSEL, 
            0, -1); // select all text 
          SendMessage(hwndEdit, WM_CUT, 0, 0); 
          SendMessage(hwndEdit, WM_PASTE, 0, 0); 
          break; 
 
        case IDM_ABOUT: 
          DialogBox(hinst, // current instance 
            "AboutBox", // resource to use 
             hwnd,    // parent handle 
             (DLGPROC) About); 
          break; 
 
        default: 
          return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
      } 
      break; 
 
    case WM_SETFOCUS: 
      SetFocus(hwndEdit); 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE: 
 
      // Make the edit control the size of the window's 
      // client area. 
 
      MoveWindow(hwndEdit, 
        0, 0,      // starting x- and y-coordinates 
        LOWORD(lParam), // width of client area 
        HIWORD(lParam), // height of client area 
        TRUE);     // repaint window 
      return 0; 
 
    case WM_DESTROY: 
      PostQuitMessage(0); 
      return 0; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index