מחיקת מאפיין חלון

כאשר חלון מושמד, אותה עליך להשמיד את כל מאפייני חלון מוגדרת. הדוגמה הבאה עושה שימוש בפונקציה EnumPropsEx את פונקציית התקשרות חזרה מוגדרת על-ידי יישום DelPropProc להרוס את המאפיינים המשויכים החלון המזוהה על-ידי המשתנה hwndSubclass המוגדר על-ידי היישום. פונקציית התקשרות חזרה, משתמשת בפונקציה RemoveProp , מוצג גם.

מקרה WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    מעבר; 
 
/ DelPropProc זוהי פונקציית התקשרות חזרה מוגדרת על-ידי יישום / / אשר מחיקת מאפיין חלון. 
 
DelPropProc BOOL להתקשרות חזרה (HWND hwndSubclass, / / לטפל של חלון עם המאפיין LPCSTR lpszString, / / מאפיין מחרוזת או אטום אחיזה hData) / / נתונים לטפל {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    החזרת TRUE; 
} 

 

Index