CloseWindow

הפונקציה CloseWindow מצמצם (אך לא להרוס) את החלון שצוין.

(BOOL CloseWindow HWND  hWnd / / לטפל חלון כדי למזער את);
 

פרמטרים

hWnd
לטפל לחלון מזעור.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר אינו אפס.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

הערות

החלון ממוזער על-ידי הפחתת אותו לגודל של סמל והעברה של החלון לאזור סמל של המסך. המערכת מציגה הסמל של החלון במקום החלון ומצייר את הכותרת של החלון מתחת לסמל.

כדי להרוס את חלון, יישום עליך להשתמש בפונקציה DestroyWindow.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על Windows, פונקציות חלון, ArrangeIconicWindows, DestroyWindow, IsIconic, OpenIcon

Index