GetForegroundWindow

הפונקציה GetForegroundWindow מחזירה מזהה ייחודי חלון קידמה (חלון שבו המשתמש עובד כרגע). המערכת מקצה עדיפות גבוהה מעט יותר הליך המשנה יוצר חלון קידמה מאשר הליכי משנה אחרים.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא נקודת אחיזה כדי חלון קידמה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על Windows, פונקציות חלון, SetForegroundWindow

Index