חלונות יישומים

כל יישום מבוסס-Win32 גרפית יוצרת חלון אחד לפחות, נקרא את החלון הראשי, המשמש כממשק העיקרי בין המשתמש לבין היישום. רוב היישומים גם ליצור חלונות אחרים, באופן ישיר או עקיף, כדי לבצע משימות הקשורות לחלון הראשי. כל חלון מנגן חלק הצגת פלט לבין קבלת קלט מהמשתמש.

בעת הפעלת יישום, המערכת מקשרת גם על לחצן בשורת המשימות עם היישום. לחצן שורת המשימות מכילה את סמל התוכנית ואת הכותרת. כאשר היישום פעילה, הלחצן שלו בשורת המשימות מוצג במצב שנפרסה.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

Index