MAKEWORD

המאקרו MAKEWORD יוצר שלם ללא סימן של 16 סיביות על-ידי שרשור שני ערכים נתון תווים שאינם חתומים.

(מילה MAKEWORD בית  המכה, / / נמוך-סדר בתים של ערך קצרשני בתיםb גבוהה / / הגבוהות ערך קצר בבתים);
 

פרמטרים

המכה
מציין את מהדרגה הנמוכה של הערך החדש של הקצרה.
b גבוהה
ציון גבוה מהדרגה הנמוכה של הערך החדש של הקצרה.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא ערך מספר שלם ללא סימן של 16 סיביות.

הערות

המאקרו MAKEWORD מוגדר כדלקמן:

# הגדרת MAKEWORD (a, b) \ ((WORD) (((בתים) (א)) | בהיר ((WORD) ((בתים) (b))); < 8)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על windef.h.

ראה גם

מבט כולל על Windows, חלון פקודות מאקרו

Index