פונקציות המחלקה חלון

הפונקציות הבאות נעשה עם מחלקות חלון.

GetClassInfoEx
GetClassLong
GetClassName
GetWindowLong
RegisterClassEx
SetClassLong
SetWindowLong
UnregisterClass

פונקציות מיושן

GetClassInfo
GetClassWord
GetWindowWord
RegisterClass
SetClassWord
SetWindowWord

Index