הודעות דיווח סטטית של פקד

פקדים סטטיים בסגנון SS_NOTIFY לשלוח הודעות הדיווח הבא לחלון האב שלהם.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index