IRichEditOle::GetClientSite

מאחזר את ממשק IOleClientSite בהם יש להשתמש בעת יצירת אובייקט חדש. כל האובייקטים המוכנסים פקד עריכה עשירה עליך להשתמש ממשקים באתר הלקוח המוחזר על-ידי פונקציה זו. ניתן להשתמש באתר לקוח עם אובייקט אחד בלבד.

(HRESULT GetClientSite LPOLECLIENTSITE הרבה  * lplpolesite  );
 

פרמטרים

lplpoleclientsite
המצביע למשתנה מצביע שאינו מקבל את הכתובת של ממשק IOleClientSite.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה. השימוש GetScode לאחזור של SCODE. יכול להיות S_OK על הצלחה או E_OUTOFMEMORY אם לא היתה אפשרות להקצות זיכרון עבור אתר לקוח.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle

Index