IRichEditOle::InsertObject

הוספת אובייקט לתוך פקד עריכה עשירה.

(HRESULT InsertObject עכשיו REOBJECT  * lpreobject  );
 

פרמטרים

lpreobject
מצביע למבנה REOBJECT המכיל מידע אובייקט וממשקים. פקד עריכה עשירה גדל באופן אוטומטי את ספירת הפניות עבור הממשקים אם הוא מחזיק אותן, כך הקורא בבטחה לשחרר את הממשקים אם לא הצורך.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה. השימוש GetScode לאחזור של SCODE. יכול להיות S_OK על הצלחה או E_OUTOFMEMORY אם לא היתה אפשרות להקצות זיכרון כדי להוסיף את אובייקט.

אם החבר cp של מבנה REOBJECT הוא REO_CP_SELECTION, הבחירה מוחלף האובייקט המצוין.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle, REOBJECT

Index