EN_SAVECLIPBOARD

מודיע העשיר לערוך חלון האב של פקד אשר סוגר הפקד, הלוח ומכיל מידע.

EN_SAVECLIPBOARD
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENSAVECLIPBOARD *) lpesc 

פרמטרים

ה-uID
מזהה פקד עריכה עשירה.
lpesc
מצביע למבנה ENSAVECLIPBOARD המכיל מידע אודות לוח מידע.

להחזיר ערכים

הפונקציה מחזירה אפס אם הלוח צריכה להיות זמינה ליישומים אחרים, שאינו אפס אם לשמור את הלוח.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, הודעות דיווח עריכה עשיר, ENSAVECLIPBOARD

Index