EM_GETTEXTRANGE

מאחזר ההודעה EM_GETTEXTRANGE טווח מסוים של תווים פקד עריכה עשירה.

EM_GETTEXTRANGE wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (TEXTRANGE רחוק *) lpRange 

 

פרמטרים

lpRange
מצביע למבנה TEXTRANGE המציין את הטווח של תווים כדי לאחזר והמאגר כדי להעתיק את התווים.

להחזיר ערכים

מחזירה את מספר התווים העתקת, לא כולל את התו null סיום.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, הודעות עריכה עשיר, TEXTRANGE

Index