IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

מורה שעשירה עריכת פקד אשר צריך מעבר לתוך או מתוך מצב עזרה תלויית הקשר. פקד עריכה עשירה מכנה את שיטת ContextSensitiveHelp של כל אובייקט מקום שהוא הפעיל כעת אם שינוי מצב והמתן מעט.

(HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

פרמטרים

fEnterMode
TRUE אם הזנת מצב עזרה תלויית הקשר; אחרת, FALSE.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה. ניתן להשתמש GetScode לאחזור של SCODE. יכול להיות S_OK על הצלחה או ערך המוחזר על-ידי OLE.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle

Index