IRichEditOleCallback::DeleteObject

הודעה המציינת כי עצם עומד להימחק מתוך פקד עריכה עשירה. האובייקט לא בהכרח משוחררת כאשר חבר זה נקרא.

(HRESULT DeleteObject LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

פרמטרים

lpoleobj
מצביע למבנה OLEOBJECT המציין את האובייקט שנמחק.

להחזיר ערכים

ערך החזרה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOleCallback

Index