EM_GETSELTEXT

מאחזר ההודעה EM_GETSELTEXT הטקסט הנבחר כעת בפקד עריכה עשירה.

EM_GETSELTEXT wParam = 0; 
lParam = lpBuf (LPARAM) (כלי שירות) 

 

פרמטרים

lpBuf
מצביע למאגר שאינו מקבל את הטקסט שנבחר. עליך לוודא שהיישום הקורא המאגר אינו גדול מספיק כדי להכיל את הטקסט הנבחר.

להחזיר ערכים

מחזירה את מספר התווים העתקת, לא כולל את התו null סיום.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, עריכה עשיר הודעות

Index