EM_GETIMECOLOR

מאחזר את הצבע קומפוזיציה של IME. הודעה זו זמינה רק בגירסאות בשפות אסייתיות של מערכת ההפעלה.

EM_GETIMECOLOR
wParam = (WPARAM) 0;
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

פרמטרים

aCompColor
כתובת של 4 למערך של רכיב של מבנים COMPCOLOR שאינו מקבל את הצבע קומפוזיציה.

להחזיר ערכים

הפונקציה מחזירה ערך שאינו אפס אם הפעולה מצליחה, אפס אחרת.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, הודעות עריכה עשיר, COMPCOLOR

Index