REPASTESPECIAL

מכיל מידע המזהה אם ההיבט התצוגה של האובייקט המודבק צריך להיות מבוסס על התוכן של האובייקט או הסמל המייצגים את האובייקט.

typedef struct _repastespecial {DWORD dwAspect;  / / להציג גובה-רוחב עבור אובייקט
    DWORD dwParam;   / / היבט נתונים
} REPASTESPECIAL 

 

חברים

dwAspect
הצגת רוחב-גובה. יכול להיות DVASPECT_CONTENT אם ההיבט של האובייקט המודבק מבוססת על התוכן של אובייקט או DVASPECT_ICON אם ההיבט מבוסס על סמל התצוגה של האובייקט.
dwParam
נתוני גובה-רוחב. אם dwAspect DVASPECT_ICON, חבר זה מכיל את נקודת האחיזה כדי metafile לתצוגת סמל האובייקט.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, מבנים עריכה עשיר

Index