IRichEditOle::ImportDataObject

ייבוא של אובייקט הלוח לתוך פקד עריכה עשירה, החלפת הקטע.

(HRESULT ImportDataObject LPDATAOBJECT  lpdataobj, CLIPFORMAT  cf, HGLOBAL  hMetaPict  );
 

פרמטרים

lpdataobj
מצביע למבנה DATAOBJECT המציין את האובייקט ללוח כדי לייבא.
cf
תבנית הלוח להשתמש או אפס כדי להשתמש בתבנית זמין בצורה הטובה ביותר.
hMetaPict
נקודת אחיזה metafile המכיל את תצוגת הסמל של אובייקט. נעשה שימוש רק אם DVASPECT_ICON מציג היבט נדרש על-ידי הפקודה הדבקה מיוחדת.

להחזיר ערכים

החזרת המצב הצלחה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richole.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, ממשקים OLE עריכה עשיר, IRichEditOle

Index