EN_OLEOPFAILED

מודיע שעשירה לערוך חלון האב של פקד שנכשל פעולת משתמש עבור אובייקט OLE.

EN_OLEOPFAILED
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENOLEOPFAILED *) lpeoof 

פרמטרים

ה-uID
מזהה פקד עריכה עשירה.
lpeoof
מצביע למבנה ENOLEOPFAILED המכיל מידע אודות הכשל.

להחזיר ערכים

הפונקציה מחזירה אפס.

ENOLEOPFAILED

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, הודעות דיווח עריכה עשיר