EM_HIDESELECTION

ההודעה EM_HIDESELECTION מסתירה או מציגה את הבחירה בפקד עריכה עשירה.

EM_HIDESELECTION wParam = fHide (WPARAM) (BOOL); 
lParam = fChangeStyle (LPARAM) (BOOL) 

 

פרמטרים

fHide
ערך המציין אם להסתיר או להציג את הבחירה. אם פרמטר זה הוא אפס, הבחירה מופיעה. אחרת, מוסתרות הבחירה.
fChangeStyle
ערך המציין אם לשנות סגנון ES_NOHIDESEL של החלון. אם פרמטר זה הוא אפס, הבחירה באופן זמני מוצג או מוסתר. אחרת, לשנות את סגנון.

אם פרמטר זה אינו אפס שהפקד נמצא במוקד, הבחירה מוסתרים או המוצגים לפי הצורך.

להחזיר ערכים

ערך החזרה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, עריכה עשיר הודעות