CURSORDIR

המבנה CURSORDIR מכיל את הממדים של תמונה סמן בודדים בקבוצת משאבים. הגדרת מבנה שסופק הוא כאן להסבר בלבד; לא קיים כל קובץ כותרת רגיל.

struct CURSORDIR {רוחב WORD; 
    גובה WORD; 
} CURSORDIR 

 

חברים

רוחב
מציין את רוחב הסמן, בפיקסלים. הערכים הקבילים הם 16, 32 ו- 64.
גובה
ציון הגובה של הסמן, בפיקסלים. הערכים הקבילים הם 16, 32 ו- 64.

הערות

המבנה CURSORDIR מועבר בתוך המבנה RESDIR אם סמן מתאר מבנה RESDIR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.

ראה גם

מבט כולל על משאבים, משאב מבנים, RESDIR