FONTGROUPHDR

המבנה FONTGROUPHDR מכיל את המידע הנחוץ לשם יישום גישה גופן מסוים. הגדרת מבנה שסופק הוא כאן להסבר בלבד; לא קיים כל קובץ כותרת רגיל.

struct FONTGROUPHDR {WORD NumberOfFonts; 
    DIRENTRY דה [1]; 
} 

 

חברים

NumberOfFonts
מציין את מספר גופנים בודדים המשויכים למשאב זה.
דה [1]
ציון DIRENTRY מבנה המכיל מזהה סידורי ייחודי עבור כל גופן משאב. החבר דה [1] הוא מציין מיקום עבור המערך באורך משתנה של מבנים DIRENTRY .

הערות

המבנה FONTGROUPHDR אחרי הנתונים עבור גופנים בודדים ב-.קובץ RES. המהדר משאב מוסיף באופן אוטומטי את מבנה FONTGROUPHDR , בדרך כלל הערך האחרון בקובץ.

ראה גם

מבט כולל על משאבים, משאב מבנים, DIRENTRY, FONTDDIRENTRY

Index