NEWHEADER

המבנה NEWHEADER מכיל מספר רכיבים הסמל או הסמן בתוך קבוצת משאבים. הגדרת מבנה שסופק הוא כאן להסבר בלבד; לא קיים כל קובץ כותרת רגיל.

struct NEWHEADER {המילה השמורה; 
    WORD ResType; 
    WORD ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
NEWHEADER NewHeader 

 

חברים

שמורות
שמורות; חייב להיות אפס.
ResType
מציין את סוג המשאב. חבר זה עליך להיות RES_ICON עבור הסמלים ואת RES_CURSOR של סמנים.
ResCount
מציין את מספר מרכיבי הסמל או הסמן קבוצת המשאבים.

הערות

אחד או יותר מבני RESDIR מייד אחריה את המבנה NEWHEADER .קובץ RES. חבר ResCount מציין את מספר מבנים RESDIR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.

ראה גם

מבט כולל על משאבים, משאב מבנים, RESDIR

Index