תפריט הודעות

ההודעות הבאות נעשה עם תפריטים.

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_NEXTMENU
WM_SYSCOMMAND

Index