DestroyMenu

הפונקציה DestroyMenu הורס את התפריט שצוין ופינוי כל זיכרון תופסת התפריט.

 (BOOL DestroyMenu HMENU  hMenu / / לטפל לתפריט להרוס);
 

פרמטרים

hMenu
לטפל לתפריט כדי להשמיד.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר אינו אפס.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

הערות

לפני הסגירה, יישום עליך להשתמש בפונקציה DestroyMenu כדי להרוס את תפריט לא הוקצתה חלון. תפריט המוקצה חלון מושמד באופן אוטומטי בעת סגירת היישום.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index