IsMenu

הפונקציה IsMenu קובע נקודת אחיזה הוא נקודת אחיזה תפריט.

(BOOL IsMenu HMENU  hMenu / / לטפל כדי לבדוק);
 

פרמטרים

hMenu
נקודת האחיזה כדי להיבדק.

להחזיר ערכים

אם hMenu הוא נקודת אחיזה תפריט, הערך המוחזר הוא שונה מאפס.

אם hMenu אינה נקודת אחיזה תפריט, הערך המוחזר הוא אפס.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות

Index