DeleteMenu

הפונקציה DeleteMenu מוחק פריט מתוך התפריט שצוין. אם פריט התפריט יפתח תפריט או תפריט משנה, פונקציה זו משמידה את נקודת האחיזה כדי או בתפריט המשנה ומשחרר הזיכרון בשימוש או בתפריט המשנה.

(BOOL DeleteMenu HMENU  hMenu, / / לטפל לתפריטUINTuPosition, / / פריט תפריט מזהה או מיקוםUINTuFlags / / פריט תפריט דגל);
 

פרמטרים

hMenu
לטפל לתפריט שינוי.
uPosition
ציון הפריט בתפריט שברצונך למחוק, כפי שנקבע על-ידי הפרמטר uFlags.
uFlags
מציין כיצד לפרש את הפרמטר uPosition . פרמטר זה חייב להיות אחד מהערכים הבאים:
ערך משמעות
MF_BYCOMMAND מציין שכי uPosition נותן את המזהה של פריט התפריט. דגל MF_BYCOMMAND הוא דגל ברירת המחדל אם צוין דגל לא MF_BYCOMMAND ולא MF_BYPOSITION.
MF_BYPOSITION מציין שכי uPosition נותן מבוסס אפס המיקום היחסי של פריט התפריט.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר אינו אפס.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

הערות

היישום חייב לבצע קריאה לפונקציה DrawMenuBar בכל פעם תפריט משתנה, התפריט נמצא בחלון המוצג.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט פונקציות, DrawMenuBar, RemoveMenu

Index