WM_ENTERMENULOOP

מיידע ההודעה WM_ENTERMENULOOP בהליך של החלון הראשי של יישום נכנס ללולאה מודאלית של תפריט.

WM_ENTERMENULOOP wParam = fIsTrackPopupMenu (BOOL) / / דגלים של lParam תפריט הקיצור = 0;            / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

fIsTrackPopupMenu
ציון אם תפריט חלון הזנת הפונקציה TrackPopupMenu . פרמטר זה יש ערך של TRUE אם בתפריט חלון הזנת באמצעות TrackPopupMenuו- FALSE אם זה לא היה.

להחזיר ערכים

יישום צריך להחזיר אפס אם מעבד הודעה זו.

הערות

הפונקציה DefWindowProc מחזירה אפס.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט הודעות, DefWindowProc, WM_EXITMENULOOP

Index