MENUITEMTEMPLATEHEADER

המבנה MENUITEMTEMPLATEHEADER מגדיר את הכותרת עבור תבנית תפריט. תבנית תפריט מלא מורכב כותרת רשימה אחת או יותר של פריט תפריט.

typedef struct {/ / mith WORD versionNumber;   / / מספר הגירסה; חייב להיות אפס היסט WORD;          / / היסט המבנה הראשון של MENUITEMTEMPLATE} MENUITEMTEMPLATEHEADER 

 

חברים

versionNumber
מציין את מספר הגירסה. חבר זה חייב להיות אפס.
היסט
מציין את ההיסט בבתים בסוף הכותרת. הרשימה פריט תפריט מתחיל בהיסט זה. בדרך כלל, חבר זה הוא אפס, הרשימה פריט התפריט הבא מיד אחרי הכותרת העליונה.

הערות

אחד או יותר מבני MENUITEMTEMPLATE משולבות ליצירת הרשימה פריט תפריט.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל תפריטים, תפריט מבנים, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index