GetDoubleClickTime

מאחזרת פונקציה GetDoubleClickTime הנוכחית לחץ פעמיים זמן עבור העכבר. לחיצה כפולה היא סדרה של שתי לחיצות של לחצן העכבר, השני המתרחשים בתוך פרק זמן שצוין לאחר הראשונה. הזמן פעמיים הוא המספר המרבי של אלפיות השניה עשוי להתרחש בין הראשון ולחץ על השניה של לחיצה כפולה.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר מציין הנוכחית לחץ פעמיים על הזמן, באלפיות שניה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על קלט עכבר, פונקציות קלט של העכבר, SetDoubleClickTime