עיבוד הודעה כפולה

כדי לקבל הודעות פעמיים, חלון להשתייך מחלקת חלון בעל סגנון מחלקה של CS_DBLCLKS. באפשרותך להגדיר סגנון זה בעת רישום מחלקת החלון, כפי שמוצג בדוגמה הבאה.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  wc.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  wc.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  wc.cbClsExtra = 0; 
  wc.cbWndExtra = 0; 
  wc.hInstance = hInstance; 
  wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  wc.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  wc.lpszMenuName = "MainMenu"; 
  wc.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  לחזור RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

לחצן למטה הודעה תמיד קודם הודעה כפולה. מסיבה זו, שיישומים בדרך כלל משתמשים הודעה פעמיים כדי להרחיב את פעילות שהתחילה במהלך לחצן לחוץ הודעה.

Index