GetMessageExtraInfo

הפונקציה GetMessageExtraInfo מקבלת את המידע הנוסף הודעה עבור הליך המשנה הנוכחי. מידע נוסף ההודעה הוא ערך 32 סיביות הגדרת היישום או מנהל ההתקן המשויך תור הודעות של הליך המשנה הנוכחי. באפשרותך להשתמש בפונקציה SetMessageExtraInfo כדי להגדיר את מידע ההודעה המיותרים של הליך משנה, אשר יישאר עד הקריאה הבאה GetMessage או PeekMessage.

GetMessageExtraInfo(VOID) רב 

פרמטרים

פונקציה זו יש ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר מציין את המידע הנוסף. המשמעות של מידע נוסף הוא התקן מסוים.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

הודעות ודיוקן תורי הודעות, הודעה ופונקציות תור הודעות, GetMessage, PeekMessage, SetMessageExtraInfo

Index