LB_GETSELCOUNT

יישום שולח הודעת LB_GETSELCOUNT לאחזור המספר הכולל של הפריטים שנבחרו בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות.

LB_GETSELCOUNT wParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא ספירת הפריטים שנבחרו בתיבת הרשימה. אם תיבת הרשימה הוא תיבת רשימה עם בחירה בודדת, הערך המוחזר הוא LB_ERR.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, הודעות בתיבת רשימה, LB_SETSEL

Index