LBN_ERRSPACE

יישום שולח הודעת דיווח LBN_ERRSPACE כאשר תיבת רשימה אין אפשרות להקצות די זיכרון כדי לענות על דרישה ספציפית. חלון האב של תיבת הרשימה מקבל הודעה זו באמצעות הודעה WM_COMMAND.

LBN_ERRSPACE idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / תיבה המזהה של רשימת hwndListBox = lParam (HWND);       / / לטפל לתיבת רשימה 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, הודעות בתיבת רשימה, WM_COMMAND

Index