יצירת תיבת רשימה שצוירו על-ידי הבעלים

הדוגמה הבאה מציגה כיצד לצייר תיבת רשימה המכילה חמישה פריטים שצוירו על-ידי הבעלים: ארבעה הציור מדעיים מזלג. כל פריט ברשימה מופיע כמפת ואחריו את שם האובייקט. לחצן תבקש מהמשתמש לבחור פריט אחד שאינו כמו האחרים. בחירה בלחצן עם מזלג נבחר מציג הודעה "אתה צודק!", סוגר את תיבת הדו-שיח. בחירה בלחצן בכל רשימה אחרת פריט שנבחר מציגה הודעה "נסה שוב"!.

תיבת הרשימה יש את LBS_OWNERDRAW ואת LBS_HASSTRINGS הסגנונות, בנוסף לסגנונות תיבת רשימה רגילה. הקוד אתחול תיבת הרשימה על-ידי שליחת הודעה LB_ADDSTRING כדי להגדיר את הטקסט, ולאחר מכן שולח את ההודעה LB_SETITEMDATA כדי לשייך מפת סיביות כל פריט בתיבת הרשימה. הקוד גם מגדיר את הגובה של כל פריט בתיבת הרשימה על-ידי עיבוד ההודעה WM_MEASUREITEM ומצייר את הטקסט ואת מפת סיביות עבור כל פריט על-ידי עיבוד ההודעה WM_DRAWITEM.

#define XBITMAP 80 
#define YBITMAP 20 
 
#define BUFFER MAX_PATH 
 
HBITMAP hbmpPencil, hbmpCrayon, hbmpMarker, hbmpPen, hbmpFork; 
HBITMAP hbmpPicture, hbmpOld; 
 
void AddItem(HWND hwnd, LPSTR lpstr, HBITMAP hbmp) 
{ 
  int nItem; 
 
  nItem = SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, lpstr); 
  SendMessage(hwndList, LB_SETITEMDATA, nItem, hbmp); 
} 
 
DWORD APIENTRY DlgDrawProc( 
    HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
    UINT message,     // type of message 
    UINT wParam,     // message-specific information 
    LONG lParam) 
{ 
  int nItem; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  HBITMAP hbmp; 
  HWND hListBox; 
  TEXTMETRIC tm; 
  int y; 
  HDC hdcMem; 
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; 
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis; 
  RECT rcBitmap; 
 
  switch (message) 
  { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Load bitmaps. 
 
      hbmpPencil = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(700)); 
      hbmpCrayon = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(701)); 
      hbmpMarker = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(702)); 
      hbmpPen = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(703)); 
      hbmpFork = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(704)); 
 
      // Retrieve list box handle. 
 
      hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF); 
 
      // Initialize the list box text and associate a bitmap 
      // with each list box item. 
 
      AddItem(hListBox, "pencil", hbmpPencil); 
      AddItem(hListBox, "crayon", hbmpCrayon); 
      AddItem(hListBox, "marker", hbmpMarker); 
      AddItem(hListBox, "pen",  hbmpPen); 
      AddItem(hListBox, "fork",  hbmpFork); 
 
      SetFocus(hListBox); 
      SendMessage(hListBox, LB_SETCURSEL, 0, 0); 
      return TRUE; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // Set the height of the list box items. 
 
      lpmis->itemHeight = 20; 
      return TRUE; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // If there are no list box items, skip this message. 
 
      if (lpdis->itemID == -1) 
      { 
        break; 
      } 
 
      // Draw the bitmap and text for the list box item. Draw a 
      // rectangle around the bitmap if it is selected. 
 
      switch (lpdis->itemAction) 
      { 
        case ODA_SELECT: 
        case ODA_DRAWENTIRE: 
 
          // Display the bitmap associated with the item. 
 
          hbmpPicture =(HBITMAP)SendMessage(lpdis->hwndItem, 
            LB_GETITEMDATA, lpdis->itemID, (LPARAM) 0); 
 
          hdcMem = CreateCompatibleDC(lpdis->hDC); 
          hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmpPicture); 
 
          BitBlt(lpdis->hDC, 
            lpdis->rcItem.left, lpdis->rcItem.top, 
            lpdis->rcItem.right - lpdis->rcItem.left, 
            lpdis->rcItem.bottom - lpdis->rcItem.top, 
            hdcMem, 0, 0, SRCCOPY); 
 
          // Display the text associated with the item. 
 
          SendMessage(lpdis->hwndItem, LB_GETTEXT, 
            lpdis->itemID, (LPARAM) tchBuffer); 
 
          GetTextMetrics(lpdis->hDC, &tm); 
 
          y = (lpdis->rcItem.bottom + lpdis->rcItem.top - 
            tm.tmHeight) / 2; 
 
          TextOut(lpdis->hDC, 
            XBITMAP + 6, 
            y, 
            tchBuffer, 
            strlen(tchBuffer)); 
 
          SelectObject(hdcMem, hbmpOld); 
          DeleteDC(hdcMem); 
 
          // Is the item selected? 
 
          if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
          { 
            // Set RECT coordinates to surround only the 
            // bitmap. 
 
            rcBitmap.left = lpdis->rcItem.left; 
            rcBitmap.top = lpdis->rcItem.top; 
            rcBitmap.right = lpdis->rcItem.left + XBITMAP; 
            rcBitmap.bottom = lpdis->rcItem.top + YBITMAP; 
 
            // Draw a rectangle around bitmap to indicate 
            // the selection. 
 
            DrawFocusRect(lpdis->hDC, &rcBitmap); 
          } 
          break; 
 
        case ODA_FOCUS: 
 
          // Do not process focus changes. The focus caret 
          // (outline rectangle) indicates the selection. 
          // The IDOK button indicates the final 
          // selection. 
 
          break; 
      } 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
          // Get the selected item's text. 
 
          nItem = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
            LB_GETCURSEL, 0, (LPARAM) 0); 
            hbmp = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
              LB_GETITEMDATA, nItem, 0); 
 
          // If the item is not the correct answer, tell the 
          // user to try again. 
          //
          // If the item is the correct answer, congratulate 
          // the user and destroy the dialog box. 
 
          if (hbmp != hbmpFork) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Try again!", "Oops", MB_OK); 
            return FALSE; 
          } 
          else 
          { 
            MessageBox(hDlg, "You're right!", 
              "Congratulations.", MB_OK); 
 
           // Fall through. 
 
          } 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
 
          return FALSE; 
      } 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Free any resources used by the bitmaps. 
 
      DeleteObject(hbmpPencil); 
      DeleteObject(hbmpCrayon); 
      DeleteObject(hbmpMarker); 
      DeleteObject(hbmpPen); 
      DeleteObject(hbmpFork); 
 
      return TRUE; 
 
    default: 
      return FALSE; 
 
  } 
  return FALSE; 
}