יצירת תיבת רשימה של בחירה מרובה

הדוגמה הבאה מציגה, אתחול תיבת הדו-שיח המשמשת בדוגמה הקודמת. עם זאת, זה קוד משתמש בסגנון LBS_MULTIPLESEL כדי לאפשר למשתמש לבחור יותר מקובץ אחד בו זמנית. כאשר המשתמש בוחר בלחצן מחק , הדוגמה שולח את ההודעה LB_GETSELCOUNT (כדי לאחזר את מספר הקבצים שנבחרו) ואת ההודעה LB_GETSELITEMS (כדי לאחזר מערך של פריטי תיבת הרשימה שנבחרה). לאחר מחיקת קובץ, הקוד מסיר את הפריט המתאים מתוך תיבת הרשימה על-ידי שליחת הודעה LB_DELETESTRING.

#define BUFFER MAX_PATH 
 
#define BIGBUFF 8192 
 
BOOL APIENTRY DlgDelFilesProc( 
  HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
  UINT message,     // type of message 
  UINT wParam,     // message-specific information 
  LONG lParam) 
{ 
  DWORD cchCurDir; 
  LPTSTR lpszCurDir; 
  LPTSTR lpszFileToDelete; 
  int nSelItems; 
  int nSelItemsInBuffer; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  TCHAR tchMsgBuff[BUFFER]; 
  int nBuffer[BIGBUFF]; 
  int i; 
  BOOL fResult; 
  HWND hListBox; 
 
  switch (message) { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Initialize the list box by filling it with files from 
      // the current directory. 
 
      lpszCurDir = tchBuffer; 
      GetCurrentDirectory(cchCurDir, lpszCurDir); 
      DlgDirList(hDlg, lpszCurDir, IDL_FILES, IDS_PATHTOFILL, 0); 
 
      SetFocus(GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES)); 
 
      return FALSE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
 
          // When the user presses the Delete (IDOK) 
          // button, delete all the selected files. 
 
          lpszFileToDelete = tchBuffer; 
 
          hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_FILES); 
          nSelItems = SendMessage(hListBox, 
              LB_GETSELCOUNT, 0, 0); 
 
          nSelItemsInBuffer = SendMessage(hListBox, 
              LB_GETSELITEMS, 512, (LPARAM) nBuffer); 
 
          if (nSelItems > nSelItemsInBuffer) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Too many items selected.", 
                NULL, MB_OK); 
          } 
          else 
          { 
            // Go through the list backwards because after 
            // deleting an item the indices change for 
            // every subsequent item. By going backward, 
            // the indices are never invalidated. 
 
            for (i = nSelItemsInBuffer - 1; i >= 0; i--) 
            { 
              SendMessage(hListBox, LB_GETTEXT, 
                    nBuffer[i], 
                    (LPARAM) lpszFileToDelete); 
 
              fResult = DeleteFile(lpszFileToDelete); 
              if (!fResult) 
              { 
                sprintf(tchMsgBuff, 
                    "Could not delete file: %s " 
                    "GetLastError = %u", 
                    (LPARAM) lpszFileToDelete); 
 
                // Call app-defined error handler. 
 
                ErrorHandler(tchMsgBuff); 
              } 
              else 
              { 
                SendMessage(hListBox, LB_DELETESTRING, 
                    nBuffer[i], 0); 
              } 
            } 
            SendMessage(hListBox, LB_SETCARETINDEX, 0, 0); 
          } 
          return TRUE; 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
          return FALSE; 
      } 
 
    default: 
        return FALSE; 
  } 
} 
 

Index