LB_GETANCHORINDEX

יישום שולח הודעת LB_GETANCHORINDEX כדי לאחזר את האינדקס של הפריט עיגון — כלומר, הפריט שממנו מופעל על-ידי בחירה מרובה. בחירה מרובה משתרע על כל הפריטים מתוך הפריט עיגון על הפריט באמצעות סימן הכניסה.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא האינדקס של הפריט עוגן.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, הודעות בתיבת רשימה, LB_SETANCHORINDEX

Index