LB_GETTOPINDEX

יישום שולח הודעת LB_GETTOPINDEX כדי לאחזר את האינדקס של הפריט הנראה הראשון בתיבת רשימה. בתחילה הוא הפריט עם האינדקס 0 בחלק העליון של תיבת הרשימה, אך אם לגלול את תוכן תיבת הרשימה פריט נוסף עשוי להיות בחלק העליון.

LB_GETTOPINDEX wParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס lParam = 0; / / לא נמצא בשימוש; חייב להיות אפס 

 

פרמטרים

הודעה זו כוללת ללא פרמטרים.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא האינדקס של הפריט הנראה הראשון ברשימה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:דורש גירסה 1.0 ואילך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.

ראה גם

מבט כולל על תיבות רשימה, הודעות בתיבת רשימה, LB_SETTOPINDEX

Index