GetKeyboardLayout

הפונקציה GetKeyboardLayout מאחזר את פריסת לוח המקשים הפעילה עבור הליך משנה שצוין. אם הפרמטר dwLayout הוא אפס, הפריסה עבור הליך המשנה הפעיל מוחזר.

(HKL GetKeyboardLayout DWORD  dwLayout / / מזהה של הליכי משנה);
 

פרמטרים

dwLayout
מזהה הליך המשנה לשאילתת או שאינו אפס עבור הליך המשנה הנוכחי.

להחזיר ערכים

הערך המוחזר הוא נקודת האחיזה פריסת לוח המקשים עבור הליך המשנה. מכיל המילה נמוך מזהה השפה עבור שפת הקלט והמילה גבוהה מכיל נקודת אחיזה התקן עבור הפריסה הפיזית של לוח המקשים.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 4.0 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט מלוח המקשים, ActivateKeyboardLayout, CreateThread, LoadKeyboardLayout

Index