בפונקציות קלט של לוח מקשים

הפונקציות הבאות משמשות כדי לקבל ולעבד קלט של לוח מקשים.

ActivateKeyboardLayout
EnableWindow
GetActiveWindow
GetAsyncKeyState
קבל מוקד
GetKeyboardLayout
GetKeyboardLayoutList
GetKeyboardLayoutName
GetKeyboardState
GetKeyNameText
GetKeyState
IsWindowEnabled
keybd_event
LoadKeyboardLayout
MapVirtualKey
MapVirtualKeyEx
OemKeyScan
RegisterHotKey
SendInput
SetActiveWindow
השירות SetFocus
SetKeyboardState
ToAscii
ToAsciiEx
ToUnicode
ToUnicodeEx
UnloadKeyboardLayout
UnregisterHotKey
VkKeyScan
VkKeyScanEx

פונקציות מיושן

GetKBCodePage

Index