תרגום הודעות תו

כל הליך המשנה מקבל תו קלט מהמשתמש חייב לכלול את הפונקציה TranslateMessage בלולאה ההודעה שלו. פונקציה זו בוחנת את קוד מקש וירטואלי של הודעה הקשה, אם הקוד מתאימה לתו, מציב הודעה תו לתוך תור ההודעות. ההודעה תו להסיר וגם שלחה ב איטראציה הבא של הלולאה ההודעה; הפרמטר wParam ההודעה מכיל את קוד תו.

באופן כללי, לולאת הודעה של הליך משנה עליך להשתמש בפונקציה TranslateMessage לתרגם את כל ההודעות, הודעות לא רק מקש וירטואלי. למרות TranslateMessage יש השפעה על סוגים אחרים של הודעות, היא מבטיחה קלט של לוח מקשים מתורגמת כהלכה. הדוגמה הבאה מציגה כיצד לכלול את הפונקציה TranslateMessage לולאת הודעה אופייני הליך משנה.

בזמן (GetMessage (כח; msg, NULL (HWND), 0, 0)) {אם (TranslateAccelerator (hwndMain, haccl, & msg) = = 0) {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 

 

Index