UnregisterHotKey

הפונקציה UnregisterHotKey משחרר מקש קיצור בעבר נרשמו על-ידי הליך משנה הקורא.

(BOOL UnregisterHotKey HWND  hWnd, / / חלון המשויך למפתח חםintמזהה / / המזהה של מקש קיצור);
 

פרמטרים

hWnd
לטפל לחלון המשויך למפתח חם כדי יש לשחרר. פרמטר זה צריך להיות NULL אם מקשים ישירים שלא קשור עם חלון.
מזהה
קביעת המזהה של מקש קיצור כדי יש לשחרר.

להחזיר ערכים

אם הפונקציה מצליחה, הערך המוחזר אינו אפס.

אם הפעולה תיכשל, הערך המוחזר הוא אפס. כדי לקבל מידע שגיאות מורחב, לקרוא GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.1 או גירסה מתקדמת יותר.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על winuser.h.
ייבוא ספריית:השתמש user32.lib.

ראה גם

מבט כולל על לוח המקשים קלט, בפונקציות קלט של לוח מקשים, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index